Stališče do pripomb podanih v času javne razgrnitve Odloka o OPPN za večstanovanjsko stavbo v Prelogah

23.11.2018 Oddelek za okolje, prostor in promet